×

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

TASARLATASARLAT GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

TASARLATASARLAT tarafından sağlanan hat bağlantılı (online) elektronik hizmetlerin kullanılması aşağıdaki Sözleşme ve eklerinde bahsi geçen şart ve hükümlerle bağlıdır. Tasarlatasarlat.com alan adı altındaki WEB sitesine girmeniz ve Sözleşmeyi kabul ettiğinize dair onay kutusunu işaretlemenizle, herhangi başka bir şarta bağlı olmaksızın sizin işbu Sözleşmeye taraf olarak işbu Sözleşmeyi kabul etmiş olduğunuz ve işbu Sözleşme dâhil TASARLATASARLAT alan adı altında bilgisayarınızın ekranında bulunan bir başka herhangi tuş veya onay kutusunu işaretlemeniz veya aşağıda bahsi geçen hizmetleri kullanmış olmanızla, işbu Sözleşme hüküm ve şartlarını kabul ve taahhüt etmiş olduğunuz kabul edilir.

1) TANIM VE YORUMLAR

1.1) Tanımlar

İşbu sözleşmede, aşağıda bulunan terimler, içerikte aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamları taşırlar:

Hizmetler: TASARLATASARLAT tarafından sağlanan ve “Madde 2” de açıklanan hizmetler anlamını taşır.

Tasarım Yarışması: Müşterinin, bir tasarım edinmesi amacı ile bir veya birden fazla tasarımcının davet edilmesi ve tasarımcıların tasarım fikirlerini sunması yolu ile yapılan yarışma anlamını taşır. Tasarım Yarışmasının kazananı(ları) yarışmayı kazanan(lar) anlamına gelir. Bir Tasarım Yarışmasını bir veya birden fazla tasarımcı kazanabilir.

Müşteri: Tasarım Yarışmasına bağlanarak, kendisinin belirleyip sunduğu tasarım özetindeki isteklerinin yarışmada yer alan bir veya birkaç tasarımcı tarafından yerine getirilmesi ile kendisi için tasarım oluşturulan veya Hazır Tasarım platformundan tasarım satın alan kişi anlamını taşır.

Tasarımcı: Tasarım Yarışmasının katılımcısı olarak Müşterinin hazırladığı Tasarım Özeti doğrultusunda tasarım oluşturan veya Hazır Tasarım platformuna satılmak üzere Hazır Tasarım sunan kişi anlamına gelir.

Tasarım: Müşterinin bir Tasarım Yarışmasına katılan tasarımcıdan oluşturmasını beklediği veya bir Tasarımcının oluşturmuş olduğu ve Müşterinin Hazır Tasarım platformundan satın aldığı bir grafik veya imaj çalışması anlamını taşır.

Tasarım Özeti: Müşterinin kendi başlattığı Tasarım Yarışmasına sunulan tasarımlarda olmasını istediği özellikler anlamını taşır.

Kullanıcı Hesabı: Tasarlatasarlat.com platformundaki uygulamaya katılmaya olanak sağlayan TASARLATASARLAT elektronik ortamında hat bağlantılı (online) oluşturduğunuz hesap anlamını taşır.

Müşteri Ödemesi: "Madde 5.3" de verilen anlamı taşır.

Tasarımcı Ücreti: "Madde 5.3.1.a" da verilen anlamı taşır.

Sözleşme Eki: Tasarım Yarışması Hizmet Sözleşmesi Eki veya Hazır Tasarım Hizmet Sözleşmesi Eki anlamını taşır.

Tasarım Yarışması Hizmet Eki: İşbu sözleşmeye ek,Tasarım Yarışmasının katılımcıları olan Müşteriler ve Tasarımcıların yönetimi ile ilgili şart ve hükümleri kapsayan bu isim altındaki belge anlamına gelir.

Hazır Tasarım Hizmet Eki: İşbu sözleşmeye ek, Hazır Tasarım platformu ile ilgili alışverişlerde Tasarımcılara ve Müşterilere uygulanacak hüküm ve şartları içeren bu isim altındaki belge anlamını taşır.

Tasarım Transfer Sözleşmesi:Madde 4” de açıklanan, Müşteri ve Tasarımcı arasında yapılan ayrı bir sözleşmeyle ilgili standart hüküm ve şartlar bütününü ortaya koyan ve bu isim altındaki (veya benzeri bir isim altında) belge anlamını taşır.

Fikri Mülkiyet Hakları: Tescil edilmiş veya edilebilir, ne çeşit fikri mülkiyet hakkı olursa olsun, bütün dünya üzerinde kapsam içine alınmış telif hakları, patent hakları, marka hakları, tasarım hakları ve bitki ıslahı hakları anlamını taşır.

Üçüncü Taraf Çalışmaları: Üçüncü bir tarafça sahiplenilmiş fikri mülkiyet hakkı taşıyan imaj, logo, artistik çalışma, yazınsal çalışma, diğer çalışma veya işler anlamını taşır.

Vergiler: İşbu sözleşmeyle ilgili düşünülen muamelelerle bağlı herhangi resim, harç, KDV ve uygulamada olan diğer vergiler anlamını taşır.

Tazminat: "Madde 13" de verilen anlamı taşır.

Düzeltme Tarihi: "Madde 15.1" de verilen anlamı taşır.

TASARLATASARLAT Kredisi: Türk Lirası Hesap Bakiyesi ve Ödül Kredileri anlamını taşır.

Ödül Kredi: TASARLATASARLAT tarafınca verilen, nakit olmayan ve sadece TASARLATASARLAT ın sunduğu belli mal ve hizmetlerle değiştirilebilir kredi veya belgeler anlamını taşır.

Türk Lirası Kredi: TASARLATASARLAT tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin satın alınması için oluşturulmuş, Türk Lirası bakiye anlamını taşır.

Kişisel İstihbarat: "Madde 8.1" de verilen anlamı taşır.

Hazır Tasarım Platformu: Tasarlatasarlat.com sitesinde Tasarımcıların tasarımlarını Müşterilere satmak için satışa sunduğu pazar yeri anlamını taşır. (Tasarım Yarışması yolu ile satış değildir.) 

Stock Images: Bir üçüncü taraf aracılığı ile veya doğrudan bir üçüncü taraftan satın alınabilir imaj, logo veya diğer artistik çalışmalar anlamını taşır.

Tasarlatasarlat.com: Hizmetin verilebilmesine olanak sağlayan TASARLATASARLAT web sayfası, yazılımı ve alt yapısı anlamını taşır.

TASARLATASARLAT: Şaman Sanayi Sitesi A blok No:22 Maltepe/İstanbul adresinde mukim. Vergi sicil no: 9160147261 ile Kartal Vergi Dairesine kayıtlı kurum anlamını taşır.

1.2) Yorum esasları

Aksi bir yorum taşımadıkça, işbu sözleşmenin yorumlanmasında:

1.2.1) İşbu sözleşmeye atıf yapılması, siz ve TASARLATASARLAT arasında yapılmış, “Madde 1.3” de açıklanan belgelerin düzeltmeleri, tamamlayıcı ekleri, değişiklikleri ve yenilemelerini de kapsayan şart ve hükümler üstüne kurulu bir sözleşmeye atıf yapıldığı anlamını taşır;

1.2.2) “kapsar” veya “kapsayan”, “sınırsız olarak kapsar” veya “sınırsız olarak kapsayan” anlamına gelir;

1.2.3) Bir kişiye atıf yapılması, bir tüzel kişiliğe, şirkete, ortaklığa veya diğer bir kuruluşa atıf yapılmasını kapsar ve bunların herhangi birine yapılan atıf da bir kişiye atfı kapsar;

1.2.4) Tekil çoğulu, çoğul tekili kapsar;

1.2.5) Bir cinse atıf yapılması, bütün diğerlerine de atıf yapılmasını kapsar;

1.2. 6) Herhangi bir kanuna veya yönetmeliğe ve kanunun veya yönetmeliğin hükmüne atıf yapılması, bahse konu kanun ve hükümlerin değiştirilmesi veya yeniden kabul edilmesi halinde, değişen ve yeniden kabul edilen yeni hükümlerine atıf yapılmasını kapsar;

1.2.7) İki veya daha fazla kişi arasında bir sözleşme yapılmış, bir beyanda bulunulmuş veya teminat verilmiş ise bunlar o kişiler tarafından müştereken ve münferiden yapılmış, bulunulmuş veya verilmiş olarak kabul edilir.

1.2.8) Sadece kolaylık sağlayacağı düşünülerek eklenen başlıklar işbu sözleşmenin yorumunu etkilemez.

1.3) İşbu sözleşmeyi oluşturan belgeler.

1.3.1) İşbu sözleşme aşağıda belirtilen belgelerden oluşur.

        a) Bu belgede bulunan şart ve hükümler;

        b) Tasarım Yarışması Hizmet Eki;

        c) Hazır Tasarım Hizmet Eki.

1.3.2) İşbu sözleşmenin yorumlanmasında, bu belgede bulunan şart ve hükümlerle, eklerinin içerdiği şart ve hükümler arasında uyumsuzluk söz konusu olması halinde, bu belgenin şart ve hükümleri öncelik taşır ve diğerlerinin üzerindedir.

2) TASARLATASARLAT TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER

2.1) TASARLATASARLAT, işbu sözleşmenin şart ve hükümleri ile bağlı ve uyumlu olarak tasarım satışı, satın alınması ve sağlanması ile ilgili elektronik ortamda hat bağlantılı (online) hizmet verir. Bu hizmetler vasıtası ile:

        a) Müşteriler ve Tasarımcılar, işbu sözleşme ve Tasarım Yarışması Hizmetleri Ek sözleşme hükümleri ile bağlı ve uyumlu olarak Tasarım Yarışmalarında yer alabilirler; (Tasarım Yarışması Hizmetleri Ek sözleşmesi)

        b) Müşteriler ve Tasarımcılar, işbu sözleşme ve Hazır Tasarım Hizmetleri Ek sözleşmesi hükümleri ile bağlı ve uyumlu olarak Hazır Tasarım platformunda tasarım satabilirler ve satın alabilirler; (Hazır Tasarım Hizmetleri Ek sözleşmesi)

        c) Müşteriler ve Tasarımcılar TASARLATASARLAT tan işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetler aracılığı ile diğer başka ürünler alabilirler.

2.2) Siz bir Müşteri, bir Tasarımcı veya hem bir Müşteri hem bir Tasarımcı sıfatı ile bu hizmetlerin kullanıcısı olarak bu hizmetleri kullanabilirsiniz. Bu hizmetleri kullanmanız halinde, bir kullanıcı olarak sıfatınız ne olursa olsun, size işbu sözleşmenin şart ve hükümleri uygulanır.

3) HİZMETLERİ KULLANABİLMEK İÇİN BİR KULLANICI HESABI OLUŞTURMAK.

3.1) Bir Kullanıcı Hesabı oluşturmak.

        a) Hizmetleri kullanmak üzere bir Kullanıcı Hesabı oluşturmak için TASARLATASARLAT şart ve hükümlerini kabul edersiniz.

        b) Kullanıcı Hesabınız TASARLATASARLAT ın elektronik ortamda hat bağlantılı (online) onaylama işlemini tamamlamanız veya TASARLATASARLAT’ın zaman zaman belirlediği bir diğer yöntem ile oluşturulur.

        c) Kullanıcı Hesabınız, sizin tasarlatasarlat.com da Kullanıcı Hesabınızı ve TASARLATASARLAT ile ilişkilerinizdeki diğer detayları düzenlemek ve TASARLATASARLAT ı kullanmak için tasarlatasarlat.com a giriş yapmanıza olanak sağlayacaktır.

        d) Kullanıcı Hesabınıza giriş için kullandığınız herhangi bir kullanıcı adını ve şifreyi gizli ve emniyetli bir şekilde tutmayı beyan ve taahhüt edersiniz.

        e) Kullanıcı Hesabını oluştururken TASARLATASARLAT a sağladığınız bütün bilgilerin bütün detayları ile gerçek ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.

        f) Tasarlatasarlat.com' u ve hizmetlerini kullanmak için sadece bir tek Kullanıcı Hesabına sahip olacağınızı beyan ve taahhüt edersiniz.

        g) Kimliğinizin doğrulanması amacı ile zaman zaman kimlik belgesi kopyası, pasaport kopyası veya sürücü belgesi kopyası gibi her türlü kimlik belgesini TASARLATASARLAT ın talep etmesi halinde temin etmeyi beyan ve taahhüt edersiniz.

        h) Sunulan hizmetlerin bütün kullanıcıları 18 yaşından büyük olmak zorundadırlar. Bir Kullanıcı Hesabı oluşturmakla siz TASARLATASARLAT a 18 yaşından büyük olduğunuzu ve uygulamada olan kanunlar çerçevesinde bağlayıcı sözleşmeleri kabul ettiğinizi kanunen beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bununla beraber 18 yaşından küçük olanlara, Kullanıcı Hesabınızı onların ebeveyni veya kanuni koruyucusu olmak ve hesabınızın kullanılması her zaman sizin denetim ve gözetiminizde olmak şartı ile kendi adınıza kullanma izni verebilirsiniz. Sarfınazar ederek, eğer Kullanıcı Hesabınızı çok az dahi olsa başkalarının kullanımına izin verirseniz, onların ihmallerinden, eksik ve yanlışlarından ve her türlü davranışlarından TASARLATASARLAT a karşı sorumlu olur ve bunlardan dolayı TASARLATASARLAT a gelecek herhangi bir zarar, ziyan, maliyet, veya masrafı tazmin edeceğinizi kabul edersiniz.

        i) Eğer hizmetleri işvereniniz adına kullanıyorsanız, siz ve işvereniniz işbu sözleşme ile müştereken ve münferiden bağlı olursunuz ve işvereniniz sizin bütün davranışlarınızdan sorumlu our. Ek olarak siz işbu sözleşmeye girmekle işvereniniz adına tam yetkili olduğunuzu beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

3.2) Kullanıcı Hesabınızı ve tasarlatasarlat.com’ u kullanmak

Kullanıcı Hesabınızı ve tasarlatasarlat.com u TASARLATASARLAT ın sunduğu hizmetler dışında başka amaçlar için kullanmamayı kabul ve taahhüt edersiniz.

        a) “Madde 3.1 (h)” ya konu, tasarlatasarlat.com un veya Kullanıcı Hesabınızın kullanımını bir başka kişiye satmanız veya bir alt lisans vermeniz;

        b) TASARLATASARLAT ın yazılı iznine sahip olmadan Kullanıcı Hesabınızı TASARLATASARLAT ın rakiplerinin hizmetlerinin tanıtımını yapmak için kullanmanız.

        c) Kullanıcı Hesabınızı, hileli ve kanunsuz bir anlayışla veya saldırgan, rahatsız edici, taciz edici, iftiracı, karalayıcı, küfürlü, tehdit edici, zarar verici, kaba, müstehcen, veya bir diğer kabul edilemez eposta (email) veya bir materyal göndermek amacı ile kullanmanız;

        d) Kullanıcı Hesabınızı, bir diğer kişiyi izlemek ve rahatsız etmek için kullanmanız;

        e) Kullanıcı Hesabınızı, her ne şekilde ve nasıl olursa olsun bir başkasının kimliğine bürünerek kullanmanız;

        f) Kullanıcı Hesabınızı, her hangi başka birisinin telif hakkını, ticari markasını, patentini veya diğer Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmek için kullanmanız;

        g) Kullanıcı Hesabınızı, reklam, zincir eposta (email), değersiz eposta (email), çoklu (junk) eposta (email) veya diğer istenmeyen bir eposta (email) göndermek için kullanmanız;

        h) Kullanıcı Hesabınız yolu ile veya hizmetlerden faydalanarak gönderdiğiniz eposta (email) veya iletişim içeriğinde kopyalanmış veya üstünde oynanarak değiştirilmiş başlık veya adres bilgisi bulundurmanız;

        i) Kullanıcı Hesabınızı, virüs, casus yazılım (spyware), kötü amaçlı (malware) yazılım ve diğer zarar verici, bozucu veya tahrip edici dosyalar göndermek veya dağıtmak için kullanmanız;

        j) Kullanıcı Hesabınızı, tasarlatasarlat.com a zarar verecek veya tasarlatasarlat.com un diğer kullanıcılarının tasarlatasarlat.com a girişlerini önleyecek bir şekilde kullanmanız;

        k) Kullanıcı Hesabınızı, maksatlı olarak veya sorumsuzca tasarlatasarlat.com un performansını düşürecek ve verimliliğini azaltacak bir şekilde kullanmanız;

        l) Tasarlatasarlat.com da bir Müşteri veya Tasarımcı ile tasarlatasarlat.com tarafından belirlenmiş komisyon, ücret ve harçları TASARLATASARLAT a ödememek amacı ile herhangi bir Tasarım Yarışmasındaki satımı veya satın alımı iptal ederek TASARLATASARLAT' ı devreden çıkartmanız ve ayrı bir sözleşme yapmanız halinde, TASARLATASARLAT sınırlama olmaksızın Kullanıcı Hesabınızı askıya alır, zarar, ziyan ve masraflarını TASARLATASARLAT' ta bulunan kredi hesabınızdan tahsil eder ve sizden tahsil edemediği her türlü bedeli ve Müşteri ödemesini tazmin etmek için yasal yollara başvurur.

4) TASARIMLARIN TASARIMCILARDAN MÜŞTERİLERE TESLİMATI

4.1) Tasarımcıdan Müşteriye bir tasarımın teslimatı, teslimatın niteliğine göre Hazır Tasarım Hizmet Eki veya Tasarım Yarışması Hizmet eki sözleşmelerine uygun olarak yapılır.

4.2) Müşteri bir Tasarım Yarışmasında, bir tasarımı Kazanan tasarım olarak seçtiğinde veya Hazır Tasarım platformundan bir tasarım satın aldığında, Müşteri ve Tasarımcı, tasarımın temini ve tasarım üzerindeki Müşteri Hakları ile ilgili ayrı bir sözleşmeye girmiş olarak kabul edilirler. TASARLATASARLAT ve onun Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcıları her ne olursa olsun Müşterinin veya Tasarımcının işlevselliği veya kusuru ile ilgili bu ayrı sözleşmenin şartlarına taraf olmayacaklardır.

Bu ayrı sözleşme:

        a) Hazır Tasarım platformundan bir tasarımın satılması halinde, ilgili Tasarım Transfer Sözleşmesi şartları;

        b) Tasarım Yarışması yolu ile bir tasarım satılması halinde, Müşteri ve Tasarımcı arasında ayrıca bir yazılı sözleşme yapılmamışsa ilgili Tasarım Transfer Sözleşmesi şartları

ile yapılır.

4.3) İşbu sözleşmeyi yapmakla, ister tasarımı satın alan Müşteri, ister tasarımı sağlayan Tasarımcı olun “Madde 4.2” ye konu Tasarım Transfer Sözleşmesi ile bağlı olacağınızıkabul edersiniz.

5) ÖDEMELER

5.1.1) TASARLATASARLAT Kredilerini, TASARLATASARLAT tarafından sağlanan hizmetler ve ürünler için karşılıklı değişim yaparak kullanabilir ve ödemelerinizi yapabilirsiniz.

5.1.2) TASARLATASARLAT Kredilerine, tasarlatasarlat.com üzerinden Kredi kartı, PayPal veya Elektronik Transfer ve sair Transfer yöntemleri ile ödeme yaparak sahip olabilirsiniz..

5.1.3) İki çeşit TASARLATASARLAT Kredisi vardır:

       a) Türk Lirası Kredi

       b) Ödül Kredi

5.1.4) Ödül Krediler herhangi bir para birimine eşit değildir. Bununla beraber bu krediler TASARLATASARLAT ın belirli bazı hizmetlerine, promosyon ürünlerine veya indirimlerine sahip olmak için kullanılabilirler.

5.1.5) TASARLATASARLAT Kredilerinin, teklif vermek, ticaret yapmak için yasal bir niteliği yoktur ve bir üçüncü tarafa satılamazlar. TASARLATASARLAT Kredileri TASARLATASARLAT tarafından zaman zaman belirlenen kurallar ve fiyatlamalara uygun olarak TASARLATASARLAT tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin değiştirilmesinde kullanılabilirler.

5.1.6) Her hangi bir Türk Lirası Kredinin kuruşlar mertebesindeki küsuratları TASARLATASARLAT tarafından en yakın tam numaraya yuvarlanabilirler.

5.1.7) TASARLATASARLAT işbu sözleşmenin tarafınızca ihlal edilmesi nedeniyle , tamamıyla kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda, uğradığına karar verdiği zararların tazmini için yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere her türlü borcunuzu TASARLATASARLAT ta bulunan herhangi bir hesabınızdan, herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen tahsil edebilir.

5.2) Türk Lirası Kredilerin size ödenebilir şekle çevrilmesi

5.2.1) TASARLATASARLAT tan Kullanıcı Hesabınızda bulundurduğunuz Türk Lirası Kredilerinizi veya TASARLATASARLAT tarafından kabul edilen diğer para birimi kredi tutarlarınızı değiştirebilir veya ödenmesini isteyebilirsiniz. Herhangi böyle bir ödeme sizin belirlediğiniz bir yöntemle sizin Kullanıcı Hesabınızdan yapılır. TASARLATASARLAT tarafından size yapılacak herhangi bir ödeme TASARLATASARLAT ta bulunan hesabınızdan, eğer varsa herhangi bir borç tutarınız ve TASARLATASARLAT tarafından zaman zaman yürürlüğe konan yönetim ücretleri ve masrafları tahsil edilerek ödenir.

5.2.2) Türk Lirası dışında herhangi bir başka para birimi ile size yapılacak ödeme tamamıyla ve sadece TASARLATASARLAT ın takdiri ile belirlenmiş bir değişim kuru ile yapılır. Türk Lirasının diğer bir para birimine değişimi sonucunda oluşacak zarar ve ziyan tamamen sizi ait olacaktır.

5.2.3) Tarafınızca yapılacak herhangi bir Türk Lirası para çekme işlemi bu maddeye uygun,TASARLATASARLAT tarafından zaman zaman yenilenip, belirlenen minimum ve maksimum para çekme tutarları ile bağlıdır.

5.2.4) TASARLATASARLAT Türk Lirası Kredilerinizi hesabınızdan çekme isteminizi, işbu sözleşmenin ihlali söz konusu olduğunda veya sizin “Madde 4” de açıklanan diğer bir Müşteri veya Tasarımcı ile aranızda yapmış olduğunuz ayrı bir sözleşmenin tarafı olarak o sözleşmenin hükümlerini ihlal etmiş olmanızı dikkate alarak geri çevirebilir.

5.3) Müşteri tarafından ödenebilecek tutar.

5.3.1) Bir Müşteri olarak bir tasarım satın aldığınızda TASARLATASARLAT' a ön ödeme (Bütçe)veya sonradan ödeme şeklinde ödeyeceğiniz toplam ücretler kapsamı, (“Müşteri Ödemesi”)

       a) Aşağıda “Madde 5.3.1 (b)” den “Madde 5.3.1(f)” ye kadar belirlenmiş ödemelerin toplam Müşteri Ödemesi tutarından mahsubu sonrası kalan bakiyenin tamamı veya bir kısmından oluşan,Tasarımcıya tasarımı için ödenecek tutardan; (“Tasarımcı Ücreti”)

       b) TASARLATASARLAT tarafından uygulanan harç ve ücretlerden;

       c) Bir Tasarım Yarışması veya Hazır Tasarım platformundan alınan veya satılan bir tasarım ile ilgili TASARLATASARLAT’ a bir üçüncü taraf tarafından uygulanabilecek harç ve ücretlerden;

       d) Tasarımın size sağlanması ile ilgili oluşabilecek vergilerden;

       e) TASARLATASARLAT tarafından sağlanan hizmet veya ürünlerle ile ilgili oluşabilecek vergilerden;

       f) Yukarıda bahsi geçen ödemelerin veya kesintilerin yapılmasından sonra TASARLATASARLAT tarafından tutulabilecek Müşteri Ödemesinin herhangi bir diğer kısmından;

oluşur.

5.3.2) Müşteri ön ödemesinin toplam tutarı

       a) Tasarım Yarışması Hizmet Eki altında istenenler doğrultusunda bir Tasarım Yarışması oluşturmanız durumunda sizin belirlemeleriniz ile (Bütçe);

           veya

       b) Tasarımı, Hazır Tasarım platformundan satın almanız durumunda TASARLATASARLAT tarafından belirlenenlerden;

oluşur.

5.3.3) Bir Müşteri sıfatı ile, eğer siz bir Tasarım Yarışmasında birden fazla kazanan Tasarım seçerseniz ödemeniz gereken Müşteri Ödemesi:

       a) Bütçe olarak tarafınızca belirlenen ön ödeme tutarı kapsamı içinde bulunan "Tasarımcı ücreti" seçtiğiniz her tasarım için aynı tutarda olmak üzere ayrı ayrı;

        ve

       b) Bütçe olarak tarafınızca belirlenen ön ödeme tutarı kapsamı içinde bulunan ve zaman zaman TASARLATASARLAT tarafından belirlenen ve değiştirilebilen, uygulamada olan her türlü ek komisyon ve ücretler toplamı olmak üzere 

artar.

5.3.4) Herhangi bir Tasarımcının bir tasarımı size temin etmesi maksadı ile Tasarımcıya Müşteri Ödemesinden daha fazla herhangi bir ücret ödemeyeceğinizi veya herhangi bir Tasarımcı ile tasarlatasarlat.com dışından, farklı bir yolla herhangi bir düzenlemeye veya sözleşmeye girmeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

5.4) Müşteri Ödemesi nasıl yapılır?

Müşteri Ödemesi TASARLATASARLAT Kredilerini kullanarak ve/veya kredi kartı, PayPal, elektronik ödeme veya banka havalesi gibi zaman zaman TASARLATASARLAT tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılabilir. Eğer TASARLATASARLAT Kredileri kullanarak ödeme yapılacaksa, ödeme için kullanılacak TASARLATASARLAT Kredilerinin maksimum miktarı (Bu miktar sıfır da olabilir) TASARLATASARLAT tarafından belirlenir.

5.5) Tasarımcılara Ödeme.

5.5.1) Eğer bir Müşteri, ister Tasarım Yarışması yolu ile, ister Hazır Tasarım platformu yolu ile sizin tasarımınızı seçerse TASARLATASARLAT Müşteriden ödemeyi aldığı tarihten (30) gün sonra Tasarımcı ücret tutarını Tasarımcıya öder.

5.5.2) Tasarımcı ücreti Müşteri tarafından yapılan ödemenin yöntemi ne olursa olsun, size TASARLATASARLAT Kredisi olarak ödenir. Fakat tasarımınızın satışı ile ilgili Müşteri tarafından yapılan herhangi bir ödemenin, “Madde 6” veya Sözleşme Ekine konu Müşteriye geri ödenmesi söz konusu olursa yapılan ödemenin iadesi istenebilir.

5.5.3) TASARLATASARLAT Kredilerini “Madde 5.2” de açıklandığı gibi nakde çevirebilirsiniz.

5.6) TASARLATASARLAT Kredilerinin kullanım süresinin dolumu

5.6.1) Sahip olduğunuz Türk Lirası Kredi bakiyeleri TASARLATASARLAT ta yaptığınız son işlem tarihinden sonraki 12 ay içinde herhangi bir işlem görmezlerse kaybedilirler.

5.6.2) Sahip olduğunuz Ödül Kredi bakiyeleri TASARLATASARLAT ta yaptığınız son işlem tarihinden sonraki 24 ay içinde herhangi bir işlem görmezlerse kaybedilirler.

5.7) TASARLATASARLAT emanet hizmeti veren bir kuruluş değildir.

TASARLATASARLAT emanet hizmeti vermez ve herhangi bir kişi adına o kişinin varlığını elinde tutmaz. TASARLATASARLAT a yatırılan veya ödenen bütün tutarlar TASARLATASARLAT ın malıdır ve TASARLATASARLAT bu fonları uygun görürse kullanabilir. Sizin hakkınız yalnız “Madde 5” veya “Madde 6” altında oluşturulmuş hükümlere göre TASARLATASARLAT tarafından tutulan size ait T.L. kredilerin ödenmesini talep etmektir.

5.8) Vergiler

Tasarlatasarlat.com üzerinden yaptığınız her türlü alım ve satımlar sonucunda, yetkili merciler nezdinde yükümlü sayılabileceğiniz bütün vergilerin toplanması ve ödenmesi yükümlülüğünü taşıdığınızı kabul ve taahhüt edersiniz. TASARLATASARLAT herhangi böyle bir verginin toplanmasını, bilgilendirmesini veya transferini sağlamakla ilgili bir sorumluluk taşımaz.

5.8.1.) Belirlenen bütçeye yarışma ödülü veya ödülleri, tasarlatasarlat hizmet bedeli ve tasarlatasarlat hizmet bedeli KDV'si dâhildir.

5.8.2.) Tasarımcı ödül veya ödüller bedeli nettir. Ödülün vergisi /stopajı müşteri tarafına aittir. 
Tasarımcının müşteriye fatura kesmesi durumunda ödül bedeli + KDV olarak kesilir ve KDV tutarı müşteri tarafından tasarımcının hesabına veya tasarımcı adına Tasarlatasarlat hesabına yatırılır. Tasarımcı adına gider pusulası hazırlanması durumunda ödül bedelinden doğan stopaj bedelini müşteri yüklenir.

5.8.3.) Tasarımcı ve müşteri mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu konuda Tasarlatasarlat taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluk taşımaz.

6) GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

6.1) Geri ödeme nasıl yapılır?

Eğer TASARLATASARLAT bir geri ödeme yaparsa, “Madde 5.4” te açıklandığı gibi, bu ödeme size sizin TASARLATASARLAT a öderken kullandığınız Müşteri ödemesi yönteminin aynısı veya TASARLATASARLAT ın zaman zaman seçtiği bir başka yöntem ile geri yapılır.

6.2) Kusurlu Tasarım nedeni ile yapılan geri ödemeler

Eğer TASARLATASARLAT tarafından size yapılan bir geri ödeme, “Madde 6.3” altında bahsi geçen bir kusurlu tasarım nedeni ile yapılmışsa:

6.2.1) Eğer bu Tasarım, bir Tasarımcı olarak sizin tarafınızdan sağlanmış ise, bu Tasarım karşılığında aldığınız ücret tutarını TASARLATASARLAT a geri ödemek zorundasınız. Bu geri ödeme öncelikle sahip olduğunuz TASARLATASARLAT Kredilerinden tahsil edilir. Herhangi bakiye borç kalması halinde ise TASARLATASARLAT ın ilk talebinde tarafınızdan ödenmek zorundadır.

6.2.2) Eğer bu geri ödeme size bir Müşteri sıfatı ile yapılacaksa, ödeme size öncelikle Tasarımcı ücreti hariç olarak TASARLATASARLAT tarafından yapılır. Tasarımcı ücretinin geri ödemesi ise yukarıda “Madde 6.2.1” de belirtilmiş olduğu gibi Tasarımcı ücretinin Tasarımcı tarafından TASARLATASARLAT a geri ödenmesi sonrasında yapılır.

6.3) Bir Tasarım ne zaman kusurlu addedilir?

6.3.1) Bir Tasarım:

       a) Müşteri ve Tasarımcının, beraberce Tasarımın kusurlu olduğuna karar vermesi ve TASARLATASARLAT ı bu konu hakkında bilgilendirmesi halinde;

       b) Ek Sözleşme şartlarından birine göre kusurlu olduğu belirlenirse;

       c) TASARLATASARLAT ın üçüncü bir taraftan Tasarımın sahipliği veya Tasarımın üzerinde Fikri Mülkiyet Hakkı olduğu iddiası ile bir talep aldığı ve bu iddianın haklı olabileceği düşüncesi ile TASARLATASARLAT ın tamamen ve mutlak ihlal olup olmadığını saptamak amacı ile incelemeyi kabul etmesi halinde;

       d) TASARLATASARLAT ın Tasarımda tamamen ve mutlak bir ihlal belirlemesi halinde;

kusurlu addedilir.

6.3. 2) TASARLATASARLAT tarafından Tasarımın kusurlu olduğu doğrultusunda yapılmış bir belirlemenin son ve kesin karar olduğunu, TASARLATASARLAT ın bu kararının sizi tamamen bağladığını ve tartışmaya konu olamayacağını kabul edersiniz.

6.3.3) TASARLATASARLAT ın Tasarımın kusurlu olmadığını belirlemesi, bir Müşterinin Tasarımcıyı TASARLATASARLAT tarafından Tasarımcıya ödenen tutar nedeni ile ayrı ve bağımsız olarak takibe almasını engellemez.

6.4) Geri ödeme yapılması düşünülebilecek diğer şartlar

6.4.1) TASARLATASARLAT, Müşteri tarafından ödenen tutarı, Tasarımcı tarafından sağlanan Tasarımla ilgili olarak:

       a) Sözleşme Ekinin herhangi bir şartında bahsi geçen bir hükümle bağlantı olması halinde;

       b) TASARLATASARLAT ın kanunlara karşı yükümlülükleri doğrultusunda veya TASARLATASARLAT ın kanunlarla karşı yükümlülüklerinin oluştuğunu düşünmesi halinde;

       c) TASARLATASARLAT ın Müşteriye geri ödeme yapılmasının, TASARLATASARLAT ı gereksiz tartışmalar ve maliyet artışlarının içine sürüklenmekten koruyacağını düşünmesi halinde;

       d) TASARLATASARLAT tarafından zaman zaman belirlenecek herhangi bir geri ödeme politikası ile uyumlu olması halinde;

       e) Müşterinin yaptığı iş talebinin düzmece olması halinde;

       f) Müşterinin iş talebinin yanlışlıkla mükerrer yapılması halinde;

       g) TASARLATASARLAT ın kredi kartı ödemesinden kaynaklanacak bir komisyon ödemesinden kaçınmasının doğru olacağını değerlendirmesi ve tamamen TASARLATASARLAT ın kendi kararı ile geri ödemenin uygun olacağını düşünmesi halinde

geri ödeme yapabilir.

7) HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI

7.1) TASARLATASARLAT, sınırlanmaksızın ve işbu sözleşmenin şartlarından kaynaklanan diğer hakları nedeni ile herhangi bir zaman veya neden ile Kullanıcı Hesabınızı ve TASARLATASARLAT hizmetlerini kullanmanızı size bir bildirim yaparak veya yapmayarak, tamamen kendi özgür iradesi ile:

7.1.1) İşbu Sözleşme ve Ekleri ile bağlı, TASARLATASARLAT a karşı herhangi bir yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz;

7.1.2)Tasarlatasarlat.com aracılığı ile satışa sunduğunuz Tasarımda kısmen ve tamamen bir üçüncü tarafın işi var ise ve bu üçüncü taraf İşinin sahibinden yazılı izin almamanız;

7.1.3) Kullanıcı Hesabınızı kötü amaçlar için kullanmanız;

7.1.4) Eklerde bulunan bir hükmün TASARLATASARLAT a, Kullanıcı Hesabınızı veya TASARLATASARLAT Hizmetlerini kullanmanızı askıya almaya izin vermesi;

7.1.5) Kullanıcı Hesabınızı veya Hizmetlerini kanunsuz ve hileli bir şekilde veya saldırgan, kuralsız, tacizci, iftiracı, lekeleyici, küfürlü, tehditkar, zarar verici, kaba, edebe aykırı veya başka bir kabul edilemez bir anlayışla kullanmanız;

7.1.6) Tamamen ve sadece, TASARLATASARLAT ın kendi saptaması ile, TASARLATASARLAT tarafından size sağlanan Hizmetlerin ve TASARLATASARLAT sunucularının veya diğer hizmetlerinin, sizin tarafınızdan aşırı yüklenmeye neden olacak şekilde kullanıldığı düşüncesinin TASARLATASARLAT ta oluşması

halinde askıya alabilir.

7.2) TASARLATASARLAT ın:

7.2.1) “Madde 7.1” şart ve hükümlerine göre Hizmetleri istediği zaman askıya alabileceğini;

7.2.2) Kendi özgür iradesi ile hizmetlerin tamamını veya sadece bir kısmını, belirli veya belirsiz bir süre için askıya alabileceğini;

7.2.3) Kendi özgür iradesi ile askıya almış olduğu hizmetleri ve sizin Kullanıcı Hesabınızı tekrar aktive edebileceğini;

kabul edersiniz.

7.3) Tereddüde yer bırakmamak adına, Kullanıcı Hesabınızın askıya alındığı sürece TASARLATASARLAT Kredilerini çekemez ve harcayamazsınız. Daha fazlası ile TASARLATASARLAT kendi özgür iradesi ile hesabınızda bulunan TASARLATASARLAT Kredilerinize sizin işbu Sözleşmeyi ihlaliniz nedeni ile TASARLATASARLAT ın uğrayabileceği olası zarar ve ziyanları karşılamak amacı ile el koyabilir.

8) GİZLİLİK

8.1) TASARLATASARLAT, isminiz, bağlantı detaylarınız, ödeme detaylarınız ( Kredi Kart bilgileriniz dahil) gibi kişisel bilgilerinize sahip olacaktır. Bütün bu kişisel bilgilerinizin TASARLATASARLAT tarafından saklanması, korunması ve açıklanması Türkiye de uygulamada olan kişisel verilerin korunması kanununa uygun olarak ve TASARLATASARLAT ın uygulamakta olduğu ve zaman zaman değişen kendi gizlilik politikaları gereğince yapılacaktır.

8.2) Diğer Müşterilerin ve Tasarımcıların kişisel bilgilerini, Müşteri veya Tasarımcı sıfatı ile aranızda karşılıklı olarak yaptığınız ayrı ve özel bir sözleşme dışında kullanmamayı ve sadece işbu Sözleşme kapsamındaki amaçlar ve TASARLATASARLAT ın Hizmetleri ile ilgili karşılıklı iletişim amacıyla kullanmayı kabul ve taahhüt edersiniz.

8.3) Türkiye de uygulamada olan kişisel verilerin korunması kanununa, kişisel bilgilerin aktarılması, kullanılması ve saklanması ile ilgili kanunlara sınırlama olmaksızın uyacağınızı, TASARLATASARLAT ve onun üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına beyan ve taahhüt edersiniz.

9) TARAFLARIN İLİŞKİLERİ

9.1) TASARLATASARLAT sizin bir ortağınız, bir çalışanınız veya bir temsilciniz değil bağımsız bir hizmet vericidir. TASARLATASARLAT sizin üçüncü bir tarafa karşı herhangi bir borcunuzla ilgili yükümlülük taşımaz ve borcunuzla ilgili TASARLATASARLAT üzerinde bağlayıcı bir gücünüz yoktur.

9.2) Bir Müşteri veya bir Tasarımcı olarak, bir Tasarım Yarışmasına girmek, Hazır Tasarım platformundan bir Tasarım satın almak veya platformda bir tasarım satmak sureti ile TASARLATASARLAT ın size sağladığı Hizmetleri kullanmanızla ve Tasarlatasarlat.com a girişinizle sizin için sağlanan platform veya buluşma ortamında ayrı bir sözleşmeye girmeniz durumunda, TASARLATASARLAT ın bu ayrı sözleşmeye taraf olmadığını ve diğer tarafların o sözleşme ile ilgili herhangi bir davranışı ve kusurundan dolayı yükümlülük taşımadığını kabul edersiniz.

10) GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

10.1) Hizmetleri bir Müşteri veya bir Tasarımcı olarak kullanmak dışında kanunsuz ve hileli bir şekilde kullanmayacağınızı;

10.2) Bir Tasarımın sağlanması ve satın alınması maksadı ile yapılan işlemlerle ilgili bütün kanun ve kurallara uygun davranacağınızı;

10.3) Tasarımların veya Fikri Mülkiyet Haklarının dışalımı ve dış satımı ile ilgili Türkiye de veya bulunduğunuz bölgedeki kural ve kısıtlamalara uygun davranacağınızı;

10.4) TASARLATASARLAT ın sağladığı Hizmetleri kullanarak TASARLATASARLAT ı üçüncü bir tarafa borç yükümlülüğünüz veya kanunları ihlalinizle ilgili sorunlarla karşı karşıya bırakmayacağınızı;

10.5) TASARLATASARLAT markasını veya diğer Müşteri ve Tasarımcıların itibarının zedelenmesine neden olacak herhangi kusurlu ve yanlış bir davranış içine girmeyeceğinizi;

10.6) Hizmetleri, “Made 7.1” in altında bahsi geçen hizmetlerin askıya alınmasına neden olacak bir anlayışla kullanmayacağınızı;

10.7) TASARLATASARLAT ın size hizmet verebilmesi için gerekli olan ve TASARLATASARLAT tarafından istenen bütün bilgileri TASARLATASARLAT a sağlayacağınızı;

10.8) İster bir tasarım satın alan Müşteri ister bir Tasarımcı olun, sizin tarafınızdan oluşturulmamış herhangi bir Tasarım ile ilgili, Tasarlatasarlat.com veya başka bir web sitesi üzerinden herhangi bir hat bağlantılı (online) oylama organize etmeyeceğinizi;

10.9) TASARLATASARLAT a giriş yaparken, bizim yazılı bir iznimiz olmadan, herhangi bir amaçla bir robot, spider, scraper veya diğer otomatik nitelikli bir yol kullanmayacağınızı;

10.10) Tasarlatasarlat.com sitesine mantıksız ve aşırı (TASARLATASARLAT ın kendi özgür kararı ile belirlediği) yüklemeler yapmayacağınızı;

10.11) Tasarlatasarlat.com a sunduğunuz kendi tasarımlarınız ve içerikleri dışında, TASARLATASARLAT ın ve ilgili üçüncü tarafın yazılı ön iznini almadan TASARLATASARLAT ta var olan herhangi bir çalışmayı ve içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, benzetmeye ve değiştirmeye çalışmayacağınızı, dağıtmayacağınızı ve alenen sergilemeyeceğinizi;

10.12) Tasarlatasarlat.com un uygun ve gereği gibi yürüttüğü doğru ve saygın çalışmalara ve Tasarlatasarlat.com un yönetim aktivitelerine herhangi bir yol veya şekilde zarar vermeyeceğinizi;

10.13) Herhangi bir tedbir nedeni ile Tasarlatasarlat.com a ve Kullanıcı Hesabınıza getirilmiş bir yasaklama ve engellemeyi atlamaya veya yok saymaya teşebbüs etmeyeceğinizi.

kabul ve taahhüt edersiniz.

11) SÜRE VE SONLANMA

11.1) İşbu sözleşme sizin TASARLATASARLAT ta ilk Kullanıcı Hesabı oluşturduğunuz tarihte başlar, TASARLATASARLAT tarafından Kullanıcı Hesabınızın sonlandırıldığı veya sizin bir şekilde Kullanıcı Hesabınızı kullanmaya ara verdiğiniz bir tarihte sonlanır.

11.2) Eğer Kullanıcı Hesabınızın sonlanmasından veya kapanmasından sonra Kullanıcı Hesabınız tekrar aktive edilir veya yeni bir Kullanıcı Hesabı açılırsa, siz tekrar işbu Sözleşme ile bağlı sayılırsınız.

11.3) İşbu Sözleşme ve Kullanıcı Hesabınız herhangi bir zamanda veya her ne olursa olsun herhangi bir nedenle, sizi bilgilendirerek veya bilgilendirmeyerek TASARLATASARLAT tarafından sonlandırılabilir.

11.4) Taraflardan biri işbu sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmez ve işbu Sözleşmeyi ihlal ederse veya Taraflardan birinin işbu Sözleşme ile ilgili kusur veya ihlali olması halinde, diğer tarafın kusur veya ihlal yapan tarafa yapılan kusur veya ihlalin düzeltilmesi amacı ile kusur veya ihlalleri içeren bir yazılı bildirim yapmasından sonraki (7) gün içinde, kusur veya ihlal, yapan tarafın bu kusuru veya ihlali düzeltmemesi halinde işbu sözleşme taraflardan biri tarafından diğer tarafa yapılacak yazılı bir bildirimle sonlandırılabilir.

11.5) Sözleşmenin sonlanması üzerine TASARLATASARLAT:

11.5.1) TASARLATASARLAT tarafından belirlenecek belli bir süre içinde Hizmetlerin Kullanımını size kapatır.

11.5.2) Sahip olduğunuz bütün Ödül Kredileri derhal iptal eder.

11.5.3) Sahip olduğunuz TL Kredilerini, “Madde 5” e göre Türk Lirasına çevirerek çekebilirsiniz. Bununla beraber işbu Sözleşmenin sonlanması sonrasında, TASARLATASARLAT size ödenebilir tutarın makul bir kısmını, tamamen kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda sizin adınıza oluşabilecek, yapmış olabileceğiniz ihlaller sonucunda oluşanlar dahil olmak üzere Kredi Kartı geri ödemeleri, üçüncü taraflara olası geri ödemeler veya TASARLATASARLAT ile ilgili maliyet veya TASARLATASARLAT ile ilgili maliyet veya harcamalara karşılık alıkoyabilir.

11.5.4) TASARLATASARLAT alıkoymuş olduğu tutarı “Madde 11.5.3” e göre Sözleşmenin sonlanması öncesi veya sonrası oluşmuş Kredi Kartı geri ödemeleri, üçüncü taraflara olası geri ödemeler veya TASARLATASARLAT ile ilgili oluşmuş diğer maliyet veya harcamaları düştükten sonra kalan tutarı, işbu Sözleşmenin sonlanmasını takip eden 12 aylık süre içinde geri öder.

11.6) “Madde 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.5, 12, 13, 14 ve 15” altında bulunan sizin yükümlülükleriniz ve TASARLATASARLAT ın hakları işbu Sözleşmenin sonlanmasına kadar devam eder.

12) BAHSİ GEÇEN ŞARTLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLARI

12.1) TASARLATASARLAT ın ve onun Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinin hatasız olduğunu garanti etmediklerini onaylarsınız.

12.2) TASARLATASARLAT ve onun Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarının, Hizmet sağlanmasındaki gecikmeler ve kusurlar veya TASARLATASARLAT ın işbu Sözleşme altındaki sorumlulukları ve yükümlülükleri ile bağlı, doğrudan veya dolaylı bir kusur veya gecikmeler:

12.2.1) Yangın, deprem, fırtına, kasırga, sel, terörizm, sabotaj, sanayi kazası ve grev gibi doğal ve sosyal nedenler;

12.2.2) Hizmete yapılan saldırılar, telekomünikasyon arızaları, donanım arızaları veya üçüncü bir taraftan temin edilen bir yazılımın şartname ve tanımlamalara uygun işlev yapmaması;

12.2.3) TASARLATASARLAT tan, TASARLATASARLAT ın her zaman verdiği Hizmet düzeyinin üzerinde bir özel Hizmet talep edilmesi sonucunda, TASARLATASARLAT ın yazılım ve donanım işlevlerinde oluşabilecek yetersizlikler;

12.2.4) Banka veya benzeri diğer finansal organizasyonlar da dahil olmak üzere üçüncü bir tarafınTASARLATASARLAT a karşı yükümlülüklerinde oluşabilecek kusurlar;

12.2.5) Yukarıdakilere benzer veya TASARLATASARLAT ın kontrolünün ötesinde herhangi diğer olaylar veya koşullar

sonucunda oluşmuş ise, bu gecikme ve kusurlardan TASARLATASARLAT ve onun Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarının sorumlu ve yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.

12.3) Her ne şekilde olursa olsun, TASARLATASARLAT Kredilerinizin yetkisiz ve izinsiz çekilmesi veya yetkisiz ve izinsiz harcanması:

12.3.1) “Madde 12.2” altında bahsi geçen herhangi bir neden;

12.3.2) Tasarlatasarlat.com a veya sahibi olduğunuz TASARLATASARLAT Kullanıcı Hesabınıza yetkisiz ve izinsiz giriş yapılması veya kullanılması

sonucunda oluşmuşsa TASARLATASARLAT ve onun Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarının sorumlu ve yükümlü olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz.

12.4) TASARLATASARLAT ve onun Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarının verdikleri hizmetler, sağladıkları herhangi bir ürün veya işbu Sözleşme altında sağladıkları hizmetler ile ilgili, işbu Sözleşme içinde ifade edilmiş güvencelerden başka güvence vermediklerini, vermeyeceklerini ve işbu Sözleşme altında bahsi geçen güvenceler dışında hiçbir güvencenin söz konusu olmadığını ve olmayacağını onaylar ve kabul edersiniz. “Madde 12.7 ve 12.8” e tabi olarak işbu Sözleşmeye yorum yoluyla uygulanabilecek şart ve sorumluluklar da dâhil olmak üzere her türlü hükümler işbu madde hükmü ile kabul edilmez.

12.5) “Madde 12.7. ve 12.8” kapsamında, TASARLATASARLAT ve Hizmet sağlayıcılarının tarafınızca yapılabilecek (akdi, haksız fiil, yasadan kaynaklanan ve her türlü sair) doğrudan, özel, arızi, dolaylı zarar ve ziyan taleplerinde; işbu Sözleşme uyarınca tedarik olunan mal ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak oluşan kar, sözleşme, gelir, veri kaybı halleri ve TASARLATASARLAT yahut onun Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcılarının sözleşmeyi kasdi veya ihmali surette ihlalinden veya temerrüdünden kaynaklanan talepler de dahil olmak üzere her türlü sorumluluk taleplerinde sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt edersiniz.

12.6) İşbu Sözleşmenin herhangi bir kısmının veya tamamının herhangi bir şekilde ihlali ve işbu Sözleşme ile bağlı olabilecek herhangi bir ihmal ile ilgili TASARLATASARLAT ın işbu Sözleşme altında olabilecek yükümlülüğü:

12.6.1) Bir Müşteri olarak, Hizmetler için sizin tarafınızdan yapılan Müşteri ödemesi tutarını;

            veya

12.6.2) Bir tasarımcı olarak, Tarafınıza ödenen Tasarımcı Ücreti tutarını;

aşamaz.

12.7) Eğer işbu sözleşmeye, Türk Ticaret Kanununun (veya benzeri bir kanuni düzenleme), yükümlülüklerin ihlali ile ilgili maddeleri uygulanacaksa, TASARLATASARLAT ın yükümlülüğünün:

12.7.1) Eğer ürünler söz konusu ise:

         a) Ürünleri değiştirmek veya dengini temin etmek;

         b) Ürünü onarmak;         

         c) Değiştirilecek ürünün veya temin edilecek dengi ürünün maliyetini ödemek;

         veya

         d) Onarılacak ürünün onarım karşılığını ödemek.

12.7.2) Eğer hizmetler söz konusu ise:

         a) Hizmetleri tekrar sağlamak;

         veya

         b) Verilen hizmetin tekrar alınma maliyetini ödemek.

seçeneklerinden birinin veya bazısının, tamamen TASARLATASARLAT ın kararı ve seçimi ile bağlı olarak TASARLATASARLAT tarafından yerine getirilmesi ile sınırlı olduğunu kabul edersiniz.

12.8) İşbu Sözleşmenin taraflar arasında geçerli hüküm, koşul ve sorumlulukları yahut TASARLATASARLAT ın sorumluluğunu sınırlandırmaya, yahut geçersiz kılmaya yönelik zimni yahut sarih hükümleri hukukun genel hükümleri elverdiği ölçüde uygulanacak muaf ve istisna kılmaya yönelik bu tür hükümlerin mevzuat tarafından yasaklanmış olduğu durumlarda tarafların yasal haklarını sınırlandıracak ve bunlarla ilişkin muafiyetler getirecek şekilde yorumlanamayacaktır.

13) TAZMİN

13.1) İşbu sözleşmenin şart veya yükümlülükleri ile bağlı sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir ihlal;

13.2) “Madde 7.1” de açıklanan ve sizin tarafınızdan yapılmış herhangi bir ihmal veya davranış;

13.3) Diğer bir Müşteri veya Tasarımcı dahil üçüncü bir tarafa karşı sorumluluklarınızı yerine getirmemeniz;

13.4) Üçüncü bir tarafın herhangi bir çalışması da dâhil olmak üzere Fikri Mülkiyet Hakkına tecavüzde bulunmanız;

13.5) Üçüncü bir tarafın yukarıda “Madde 13.1” de açıklanan herhangi bir nedene bağlı olarak TASARLATASARLAT ı kanuni işleme geçeceği konusunda uyarması veya geçmesi sonucunda oluşacak ve TASARLATASARLAT ın kendisinin, herhangi bir bayisinin, görevlisinin, çalışanının, veya Üçüncü Taraf Hizmet sağlayıcısının her türlü zarar, ziyan, maliyet veya masraf (tam tazmin temelinde kanuni masraflar dahil) ile doğrudan veya dolaylı olarak karşı karşıya kalmaları, etkilenmeleri veya maruz kalmaları halinde oluşacak bütün zarar, ziyan, maliyet veya masrafları tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

14) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

14.1) Sizin tarafınızdan oluşturulmuş tasarımlar hariç, tasarlatasarlat.com da açmış olduğunuz Kullanıcı Hesabınızda bulunan ve hesabınızın idamesini temin eden Fikri Mülkiyet Haklarının tamamının TASARLATASARLAT ın malı olduğunu, tasarlatasarlat.com veya TASARLATASARLAT ta açmış olduğunuz Kullanıcı Hesabınız üzerinde Fikri Mülkiyet Hakkınızın olmadığını kabul edersiniz.

14.2) Herhangi bir tasarım üzerinde Fikri Mülkiyet Hakkı sahipliği, “Madde 4” de açıklanan Müşteri ve Tasarımcı arasında yapılacak ayrı bir sözleşme ile düzenleneceğini kabul edersiniz.

14.3) Tasarlatasarlat.com a:

14.3.1 TASARLATASARLAT da sergilenmek üzere veya tanıtım amacı ile sunduğunuz herhangi bir tasarımınızın kullanılması;

14.3.2) Tasarımlarınızın ve TASARLATASARLAT üzerinden veya başka bir yolla TASARLATASARLAT a sağladığınız herhangi bir konu veya şeyin çoğaltılması, dağıtılması, çoğaltma yolu ile çalışmalar yapılması ve sergilenmesi 

nedeni ile telif veya fikir hakkı talep etmeden, süresiz ve gayri kabili rücu dünya genelinde izin verdiğinizi kabul edersiniz.

14.4)

14.4.1) Tarafınızca veya üçüncü bir tarafça tasarlatasarlat.com a sunulmuş bir tasarım veya başka bir içerik hakkında, sizin veya üçüncü bir tarafın “Madde 6.3” e konu Fikri Mülkiyet Hakkı Sahipliği ihlali ile ilgili her hangi bir talep veya iddia söz konusu olduğunda TASARLATASARLAT ın bir moderatör veya bir hakem sorumluluğu taşımayacağını;

14.4.2) TASARLATASARLAT ın, bir Tasarımcı tarafından sağlanmış herhangi bir Tasarımın temsilcisi olmadığını ve Tasarımın üçüncü bir tarafın Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal edip etmediği hakkında araştırma ve inceleme yapmak ile ilgili bir yükümlülük taşımadığını ve bu konuda bir garanti vermediğini, konu ile ilgili, her Müşterinin kendi gayret ve becerisi ile araştırma yapmakla sorumlu olduğunu;

14.4.3) Tasarlatasarlat.com hizmetlerini veya tasarlatasarlat.com u bir şekilde kullanan bir Müşteri veya Tasarımcının üçüncü bir tarafın sahiplendiği Fikir Mülkiyet Hakkı ile ilgili herhangi bir ihlali söz konusu olması halinde tasarlatasarlat.com un bu ihlalle ilgili herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını;

14.4.4) Yukarıdaki madde ile ters düşmemek üzere TASARLATASARLAT tamamıyla kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda herhangi bir zamanda herhangi bir Üçüncü Taraf çalışmasının veya tasarımının Fikri Mülkiyet Hakkının ihlal edildiğini belirlemesi ile, bir içeriği kaldırma hakkına sahip olduğunu.

bilir ve kabul edersiniz.

15) DİĞERLERİ

15.1) TASARLATASARLAT işbu sözleşmenin şart ve hükümlerini herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler değişikliğin size bildirildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Değişikliğin bildirim tarihinden itibaren tasarlatasarlat.com a giriş yapmanız veya kullanıcı hesabınızı kullanmanız halinde değişiklikleri kabul etmiş olarak farz edilirsiniz. Bu değişikliklerle getirilebilecek her türlü sınırlamaları kayıtsız şartsız kabul edersiniz.

15.2) Tarafınızdan aksi doğrultuda yazılı bir talep yapılmadıkça, TASARLATASARLAT kendisinin ve hizmet tanıtımının bir parçası olarak kurumsal kimliğinizi kullanabilir.

15.3) İşbu sözleşme altında TASARLATASARLAT a yapacağınız bir bildirim yazılı olmalı ve tarafınızdan veya bildirimi yapan temsilciniz tarafından imzalanmalıdır. Bir bildirim eğer:

15.3.1) Elden yapılmışsa;

15.3.2) Taahhütlü posta ile yapılmışsa;

15.3.3) Faks yolu ile bildirim yapılması halinde gönderen faks makinesinden gönderimin göndericisi tarafından başarı ile yapıldığı ile ilgili onaylı transmisyon raporu varsa;

15.3.4) Eposta (email) yolu ile bildirim yapılması halinde, alıcının bildirimi aldığına dair onay mesajının gönderici tarafından geri alınması veya alıcının eposta (email) hizmet sağlayıcısının epostanın alıcısı tarafından alındığına dair onayı vermesi halinde;

alınmış sayılır.

15.4) İşbu Sözleşme metni bu Sözleşme ile düzenlenen konularda taraflar arasındaki nihai sözleşmeyi tümüyle ortaya koymaktadır ve taraflar arasında bundan evvel aynı konuda düzenlenmiş tüm sözleşme, uzlaşma ve her türlü düzenlemenin yerini almaktadır.

15.5) İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden yahut işbu Sözleşme ile tanınan herhangi bir haktan feragat ancak bu feragat ile bağlanan taraf/tarafların imzalarını havi yazılı beyan/beyanları ile mümkündür. İşbu Sözleşmede taraflara tanınan hakların, yetkilerin yahut başvuru olanaklarının kısmen yahut tamamen kullanılmamış olması bu hak, yetki ve başvuru olanaklarından feragat edildiği anlamına gelmez.

15.6) İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün görevli mahkemece herhangi bir nedenden ötürü geçersiz yahut icra olunamaz bulunması durumunda, geçersiz yahut icra olunamaz bulunan hüküm, Sözleşme Taraflarından birini madden olumsuz etkilemesi durumu hariç olmak üzere, Sözleşmeden ayrılmış kabul edilecek ve bu durum Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

15.7) TASARLATASARLAT işbu Sözleşmeden kaynaklanan haklarını, borç ve yükümlülüklerini devredebilir. Siz, bir TASARLATASARLAT kullanıcısı olarak, TASARLATASARLAT ın önceden yazılı onayı alınmaksızın (onay vermekten kaçınabilir) işbu Sözleşmeden kaynaklanan haklarınızı, borç ve yükümlülüklerinizi hiçbir surette devredemezsiniz.

15.8) Taraflar işbu Sözleşmenin hazırlanmasında görev üstlenmesi ve yer alması nedeniyle herhangi bir taraf aleyhine bir yorum kuralı uygulanmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

15.9) İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olarak uygulanacak ve yorumlanacaktır. Taraflar işbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ederler.

 

 

                            GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ HAZIR TASARIM EKİ

 

Bu sözleşme; TASARLATASARLAT Genel Hizmet Sözleşmesine ek olarak düzenlenmiş olup, o sözleşmenin şart ve hükümlerinin bir parçasıdır. Siz bu Sözleşme Eki şart ve hükümleri ile bağlı olduğunuzu kabul edersiniz.

 

1) TANIM VE YORUMLAR

İşbu Sözleşme ekinde var olan terimler, içerikte aksi belirtilmedikçe TASARLATASARLAT Genel Hizmet Sözleşmesinde verilen anlamları, fazlası ise aşağıda verilen anlamları taşırlar.

Tasarlatasarlat Genel Hizmet Sözleşmesi: Burada bu isim altında kopyası bulunan belge anlamını taşır.

 

Tasarım Örneği: Tasarımcının Hazır Tasarım sunum sayfalarına satılmak üzere koyduğu  Tasarım anlamını taşır.

 

Özel Tasarım: Müşteri tarafından satın alındığında, Fikri Mülkiyet Haklarına sadece satın alan Müşterinin kendisine özel olmak üzere sahip olabileceği tasarım anlamını taşır.

 

Listeleme: Tasarımcının Hazır Tasarım Sayfalarında sergilediği tasarım ile ilgili tanıtım anlamını taşır.

 

Genel Tasarım: Müşteri tarafından satın alındığında, Müşterinin Tasarımın Fikri Mülkiyet Haklarına kendine özel olmak üzere sahip olamayacağı, sadece Tasarımın kullanım hakkına sahip olabileceği tasarım anlamını taşır. (Tasarla Tasarlat Genel Hizmet Sözleşmesi Madde 4 de ayrıca belitilmiştir.)

 

Hazır Tasarım Hizmetleri: Hazır Tasarım sayfalarında Müşterilerin Tasarımcıların sunduğu tasarımları Özel veya Genel Tasarım olarak satın alabilmesi için sağlanan hizmetler anlamını taşır.

 

2) TASARLATASARLAT TARAFINDAN SUNULAN HAZIR TASARIM HİZMETLERİ

2.1) Tasarlatasarlat, Hazır Tasarım Hizmetlerini sizin kullanımınıza sunmayı kabul eder.

2.2) Siz, ister Müşteri, ister Tasarımcı, ister her iki hüvviyete sahip bir Hazır Tasarım Hizmetleri kullanıcısı olarak Hazır Tasarım Hizmetlerini kullanabilirsiniz. Bu ek sözleşmenin şart  ve hükümleri Hazır tasarım Hizmetlerini kullanan bütün kulanıcılara uygulanır.

 

3) HAZIR TASARIM SAYFALARINA TASARIM KOYMAK

 

3.1) Bu madde ve hükümler, Hazır Tasarım Hizmetlerini bir Tasarımcı hüvviyetine sahip olarak kullanmanız durumunda uygulanır.

3.2) Hazır Tasarım Sayfalarında Tasarımların satış amacı ile listelenmesi.

3.2.1) Bir Tasarımcı olarak siz, Tasarım örneklerinizi Hazır Tasarım Sayfalarında Tasarımlarla ilgili bir liste oluşturarak sergileyebilirsiniz. Bunla beraber TASARLATASARLAT Hazır Tasarım Sayfalarında herhangi bir nedenle, zaman zaman ve tamamen kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda sizin ve/veya belirli bazı Tasarımcıların Tasarım örneklerini sergilemelerine veya Tasarımcıların bazı tasarımlarını sergilemelerine kısıtlamalar getirebilir.

3.2.2) tasarlatasarlat.com aracılığı ile tasarım örneklerinin satılması için Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında sergilenmesi:

a) Satılması için sergilenmesini istediğiniz Tasarım Örneğini Tasarlatasarlat tarafından zaman zaman belirlenen usuller ve dosya formatlarına uygun olarak Hazır Tasarım Sayfalarına yüklersiniz.

   b) Madde 3.2  ile bağlı olarak aşağıda belirtilenler Tasarım listelemelerinde   

 oluşturulur;

    b.1) Tasarlatasarlat arama motorlarında bulunabilmesi için Tasarım için bir başlık, gerekli açıklamalar ve tamamlayıcı veriler.

    b.2) Tasarlatasarlat tarafından zaman zaman oluşturulan kategorilerden bir kategori seçimi.

    b.3) Kendi anlayışınıza göre tasarımın en iyi nasıl kullanılmasının uygun olacağını ve Tasarımı anlatan bir satış açıklaması.

    b.4)  Tasarım örneğinizin listelenmesi ile ilgili, Tasarlatasarlat tarafından zaman zaman istenebilecek her türlü detaylar.

 

3.2.3)      a) Tasarlatasarlat'ın Hazır Tasarım Sayfalarında listelenen bütün tasarımlarınızın

                        fiyatlarını münhasıran belirleyebileceğini ve/veya değiştirebileceğini ve sonucu

                        olarak siz Tasarımcıya ödenecek bedeli belirleyebileceğini ve/veya

                        değiştirebileceğini,

                        b) Tasarlatasarlatın herhangi bir zamanda sizin onayınızı alarak veya almayarak,

                        nedenini size bildirerek veya bildirmeyerek Hazır Tasarım Sayfalarındaki   

                        Tasarımlarınızın listelerini değiştirebileceğini, Tasarımlarınızı listelerden

                        kaldırabileceğini ve,

                        c) Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında listelenen Tasarımlarınız üzerinde

                        Tasarlatasarlat tarafından yapılabilecek değişiklikleri kabul etmemeniz halinde 

                        Tasarımlarınızı Hazır Tasarım Sayfalarından çekmeyi,

 

                        kabul ve taahhüt edersiniz.

 

3.3) Tasarlatasarlat'a verilen imtiyazlar.

 

3.3.1) Sizin satılması amacı ile Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında herhangi bir Tasarım Örneğinizi ve o tasarımdan çıkışla oluşturulmuş Tasarım Örneklerinizi sergilemeniz halinde siz, o Tasarım Örneğinizin ve o tasarımdan oluşturulmuş Tasarım Örneklerinizin satış ve pazarlanmasının temsilciliğini Tasarlatasarlat'a münhasıran vermiş olduğunuzu ve sonucu olarak:

 

                        a) Tasarım Örneğinizi ve o tasarımdan oluşturulmuş Tasarım Örneklerinizi herhangi diğer bir WEB sitesinde satış amacı ile listelemiyeceğinizi

   ve/veya,

                        b) Tasarımı herhangi bir başka kişiye satmak istediğinizde bu satışı sadece Tasarlatasarlat araclığı ile gerçekleştireceğinizi  kabul ve taahhüt edersiniz.

 

3.3.2) Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında sizin satılması amacı ile herhangi bir Tasarım Örneğinizin ve o tasarımdan oluşturulmuş Tasarım Örneklerinizin sergilenmesi süresince; tasarımlarınızı çekmeniz halinde ise tasarımlarınızı çektiğiniz tarihten itibaren (30) gün süresince Madde 3.3.1 deki şartların geçerli olacağını kabul ve taahhüt edersiniz.

 

 

3.4) Tasarım Örneğinin ve Müşteriye satılan tasarımın dosya formatları.

 

3.4.1) Listelediğiniz Tasarım Örneği düşük çözünürlüklü bir dosya formatında olabilir.

3.4.2) Müşteriye satılan Tasarım yüksek çözünürlüklü dosya formatında olmalı ve zaman zaman Tasrlatasarlat tarafından belirlenebilecek belirli bir imaj dosya  formatında teslim edilmelidir.

 

3.5) Tasarımların isteğe uyarlanması.

 

3.5.1) Bir Müşteri Tasarımınızı satın aldığı zaman, siz o tasarımı müşterinin isteklerine uyarlamalısınız. Bu uyarlamalar, zaman zaman Tasarlatasarlat tarafından konulan bazı kurallar çerçevesinde belirlenebilir.

3.5.2) Müşterilerin istekleri doğrultusunda Tasarım Örneği üzerinde yapacağınız uyarlamaları (2) seferde gerçekleştireceğinizi bu uyarlamaların marka ismi eklenmesi veya bazı küçük revizyonların yapılmasından öteye gitmeyeceğini, aşırı isteklerin olması halinde bu istekleri geri çevirme sağduyusunu göstereceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

3.5.3) Müşteriden, Tasarım Örneği üzerinde yapılacak uyarlamalarla ilgili talimatı almanızdan sonra (24) içinde Müşterinin istediği uyarlamaları gerçekleştirmeniz gerektiğini ve bu uyarlamaları, bu zaman aralığı içinde gerçekleştirmemeniz halinde, Tasarlatasarlat'ın:

 

                        a) Tasarımın Müşteriye satışını engelleyebileceğini; veya

                        b) Tasarım Örneği üzerinde Müşterinin istediği uyarlamaları kendisinin    

                        yapabileceğini veya bu uyarlamaları bir üçüncü şahsa yaptırabileceğini ve bunun

                        karşılığında Tasarımın Müşteriye satış değerinin %30'unu yaptığı hizmetin bedeli

                        olarak alacağını kabul ve taahhüt edersiniz.

 

3.6) Müşteriye neyi satıyorsunuz?

 

3.6.1) Siz Müşteriye: 

a) Tasarım Örneğini ve;

                         b) Tasarım Örneğinizin uyarlanmış versiyonunu satıyorsunuz.


3.6.2) Müşteri tasarımı satın almaya karar verdiği zaman "Özel Tasarım" veya "Genel Tasarım" olarak satın almayı seçebilir. Eğer Müşteri tasarımı "Özel Tasarım" olarak satın almayı seçmiş ise, siz bu Tasarım Örneğini veya Uyarlanmış halini nerede ve ne şekilde olursa olsun ikinci bir kişiye tekrar satamazsınız.

3.7) Tasarım teslimi ve ödeme.

3.7.1) Siz, bir Müşteriye bir tasarım sattığınızda:

                          a) Müşterinin Tasarımı satınaldığı andan itibaren (24) saat içinde Müşteriye teslim edilmek üzere Tasarımın yüksek çözünürlüklü versiyonunu tasarlatasarlat.com'a yüklemelisiniz.

                          b) Müşteri, Tasarımı kabul ettiğine dair onay verdiği anda Tasarımcı olmanız sıfatı ile Genel HizmetSözleşmesi Madde (5) e uygun olarak Tasarlatasarlat size ödemenizi gerçekleştirecektir.

 

3.8) Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında sergilenemeyecek tasarımlar.

 

3.8.1) Başka bir mecrada sergilenmiş,

3.8.2) Herhangibir şekilde, satılması amacı ile özellikle Tasarlatasarlat dışında bir başka

mecrada sergilenen,

3.8.3) Bir başka kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden,

3.8.4) Tamamen kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda Tasarlatasarlat'ın fikri mülkiyet hakkı ihlali tespit ettiği veya kanaatine sahip olduğu,

3.8.5) Tamamen kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda Tasarlatasarlat'ın, herhangi başka bir yerde veya tasarlatasarlat.com'da tasarımın veya bir benzerinin sergilendiği kanaatine sahip olduğu,

3.8.6) Tamamen kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda Tasarlatasarlat'ın, kalite ve standart anlamında tasarlatasarlat.com'da sergilenmesini uygun görmediği,

3.8.7) Tasarlatasarlat Genel Hizmet Sözleşmesinin şart ve hükümlerini ihlal eden,

3.8.8) Tasarımın "Özel Tasarım" olması halinde Tasarlayanın üzerinde fikri mülkiyet haklarının Müşteriye devredilmesi ile ilgili hak ve yetkiye sahip olmadığı,

3.8.9) Tasarımın "Genel Tasarım" olması halinde Tasarlayanın tasarım lisansının Müşteriye verme hak ve şartlarını taşımadığı

 

tasarımları Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında sergileyemezsiniz.

 

3.9) Sergilenen Tasarımların satış garantisinin olmaması.

Tasarımlarınızı, Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında sergilemeniz halinde Tasarlatasarlat'ın, sizin herhangi bir veya belli sayıda tasarımınızın satılacağını, sizin herhangi bir gelir veya minimum bir gelir temin edeceğinizi beyan ve garanti etmediğini bilir ve kabul edersiniz.

 

 

4) HAZIR TASARIM SAYFALARINDAN TASARIM SATIN ALMAK

4.1) Bu madde ve hükümler, Hazır Tasarım Hizmetlerini bir Müşteri hüvviyetine sahip olarak kullanmanız durumunda uygulanır.

4.2) Hazır Tasarım Sayfalarından tasarım satın almak.

4.2.1) Bir Müşteri olarak siz Tasarlatasarlat Hazır Tasarım Sayfalarında sergilenen tasarımları satın alma olanağına sahipsiniz.

4.2.2) Hazır Tasarım Sayfalarından bir tasarım satın almak istediğinizde;

                          a) Tasarlatasarlat tarafından sağlanan seçim işlevleri yolu ile ilgili tasarım örneğini seçersiniz.

                          b) Eğer, tasarım üzerinde yaptırmak istediğiniz küçük uyarlamalar varsa, isteklerinizi Tasarımcıya bildirirsiniz. Tasarımcıdan isteyeceğiniz uyarlamaları, birincisi tasarımı satın aldığınız zaman, ikincisi ise tasarımcı tarafından uyarlanmış tasarım sizin görüşünüze sunulduktan sonra olmak üzere (2)  seferde gerçekleştirebilirsiniz. Tasarımcıdan bundan öte başka bir şey istememek zorunda olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

                          c) Bir "Özel Tasarım" mı yoksa bir "Genel Tasarım" mı istediğinizi belirlemelisiniz.

                          d) Tereddüde yol açmamak adına, Tasarım ile ilgili, tasarımcı ücretini de kapsayan belirlenmiş ödemeyi Tasarımın size teslim edilmesinden önce yapmayı kabul edersiniz.

4.2.3) Tasarımcıdan, Tasarım Örneği üzerinde Madde 4.2.2 (b) de belirtilen yapılacak uyarlamaların kapsamı dışına çıkan uyarlamalar talep etmeniz halinde Tasarlatasarlatın veya Tasarımcının bu talebi kabul etmeyebileceğini veya fazladan ödeme talep edilebileceğini kabul edersiniz.

4.3) Tasarımın kabulü.

4.3.1) Tasarımın teslimatı size yapıldıktan sonra Tasarımcı tasarım üzerinde yapılması istenen uyarlamalarda başarısız olmadığı sürece siz tasarımı kabul etmek zorundasınız. Tasarımı reddetmeniz halinde, Tasarımcı ile iletişime geçerek Tasarımcı tarafından yapılmış uyarlamalarla ilgili gereken düzeltmeler konusunda  Tasarımcıyı bilgilendirmelisiniz.

4.3.2) Eğer siz, ilgili Tasarımın teslimatından sonra ilk (48) saat içinde kabul ettiğiniz veya reddettiğiniz doğrultusunda bir bildirimde bulunmazsanız Tasarımı kabul ettiğiniz var sayılır.

4.3.3) İlgili Tasarımı reddetmeniz halinde Tasarım, red gerekçelerinizle beraber Tasarlatasarlat tarafından gözden geçirilir. Tasarlatasarlat'ın incelemesi sonucunda Tasarlatasarlat eğer reddiyenin mesnetsiz olduğu kanaatine varırsa, tamamen kendi mutlak takdir yetkisi doğrultusunda Tasarımın kabul edildiği kararına varır ve siz bu bağlamda kararın kesin ve son karar olduğunu kabul edersiniz.

4.3.4) Eğer Tasarım reddedilmiş ve Tasarlatasarlat reddiyenin haklı olduğu sonucuna ulaşmışsa:

a) Tasarlatasarlat Genel Hizmet Sözleşmesi Madde (6) ya uygun olarak yapmış olduğunuz Müşteri ödemesi siz geri ödenir.

ve

b) Siz, ilgili Tasarımı hiç bir yerde ve şekilde kullanamazsınız.       

4.4) Ne zaman siz Tasarımın sahibi olursunuz veya tasarımı kullanma hakkını kazanırsınız?

4.4.1) Madde (3.6) ve madde (4.3) ile bağlı olarak ödemenizi yaptığınız ve Tasarımcı ilgili Tasarımı size teslim ettiği zaman, Tasarımın münhasıran sahibi veya Tasarımı kullanma lisansına sahip olursunuz.

4.4.2) Tasarım üzerinde sahip olabileceğiniz haklar:

a) "Özel  Tasarım" söz konusu olduğunda Tasarımcı Tasarım üzerindeki Fikri Mülkiyet Haklarını, Tasarlatasarlat Genel Hizmet Sözleşmesi Madde (4)' e uygun olarak size devrederek sizi tasarımın  tek sahibi olarak atar.

b) "Genel Tasarım" söz konusu olduğunda Tasarımcı, "Tasarlatasarlat Genel Hizmet Sözleşmesi" Madde (4) 'e uygun olarak size Tasarımın Fikri Mülkiyet Hakları kendi üzerinde kalmak üzere sadece Tasarımın kullanım hakkını verir.